dinsdag 15 april 2014

Natuur grote verliezer van Luchthaven Twente


Oldenzaal is klaar met de luchthaven

Hoera voor de gemeente Oldenzaal! Gisteravond bleek tijdens een speciale raadsvergadering over luchthaven Twente dat de nieuwe gemeenteraad de ontwikkeling van de luchthaven volledig afwijst. Applaus! Negen jaar geleden kon men nog leven met een beperkte luchthaven ‘in het groen’, maar inmiddels is het vertrouwen in gebiedsontwikkelaar ADT volledig verdwenen. Dat komt niet uit de lucht vallen.

ADT heeft gefaald

Oude beuken op de Lonnekerberg kun je vergeten
Tubantia van vanochtend maakt melding van een brief van het ministerie van I&M aan ADT van 19-12-2011, waarin ADT wordt opgedragen om alle noodzakelijke analyses uit te voeren, waaronder hoogtebeperkingen rond de luchthaven, vanwege goede werking van navigatie en luchtverkeerscommunicatie. De analyse van hoogtebeperkingen door bomen is door ADT niet uitgevoerd. Waarom niet? ADT-directeur Van der Ree: “Er was nog geen exacte duidelijkheid over de vliegroutes. Bovendien heeft de zaak een tijdje stil gelegen. Er was geen exploitant voor de luchthaven.” Het klinkt allemaal als smoesjes van een stout jongetje. Als gevolg van het falen van ADT sluit op 17 april de bezwaartermijn luchthavenbesluit, MER en bijbehorende bestemmingsplannen zonder dat duidelijk is welke bomen getopt of gekapt zullen worden. Dat wordt namelijk pas in de loop van mei bekend. De voorzitter van ADT Peter den Oudsten, tevens burgemeester van Enschede, geeft ondertussen geruststellende verklaringen af dat er hooguit 200 bomen zullen sneuvelen. Dat vind ik volstrekt ongeloofwaardig; die man roept maar wat om mensen die zich zorgen maken over de aantasting van de natuur af te houden van bezwaar maken tegen het luchthavenbesluit. Omdat hier zo’n schimmig spel is gespeeld denk ik dat we beter uit kunnen gaan van het ergste scenario dat er duizenden, zo niet tienduizenden grote bomen getopt of gekapt zullen worden. Een ambtenaar van I&M vertelde mij dat niet ADT of de gemeente Enschede bepaalt welke bomen moeten verdwijnen, maar dat dit de taak is van de Luchtvaartinspectie. Gemeente Losser en Natuurmonumenten gaan uit van honderden hectares bos die gekapt of ernstig beschadigd zullen worden. 

Geen nieuwe natuur rond de luchthaven

Gisteren publiceerde Landschap Overijssel over nog een aspect van het luchthavenbesluit met verstrekkende gevolgen voor de natuur in het hart van Twente. Bij de voorbereiding van de zienswijze kwam LO tot de conclusie dat de aanleg van maar liefst 245 hectare nieuwe natuur, waartoe de provincie al besloten heeft, volgens de regels van het ontwerp-luchthavenbesluit niet gerealiseerd kan worden. Het gaat hierbij onder meer om natuur die verplicht wordt aangelegd in verband met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ook de compensatienatuur om de negatieve gevolgen voor de natuur van het te ontwikkelen vliegveld te compenseren kan niet worden gerealiseerd. Dat is bijzonder wrang.

Om vogels weg te houden mag 256 ha nieuwe natuur niet aangelegd worden
(illustratie Landschap Overijssel)
Ik citeer hier Landschap Overijssel:

Wat is er aan de hand?

Artikel 12 van het ontwerp-besluit, het zogenaamde ‘Beperkingengebied vogelaantrekkende bestemmingen en grondgebruik’ bepaalt ondermeer dat binnen een straal van 6 kilometer van de start- en landingsbaan geen bestemming of gebruik van nieuwe natuurgebieden is toegestaan. Dit verbod geldt niet als op de dag vóór de inwerkingtreding van het luchthavenbesluit de bestemming of het gebruik rechtmatig was. Bestaande natuurterreinen, zoals bijvoorbeeld het Kristalbad mogen dus blijven bestaan.

Wat betekent dit nu precies?

Net als bij de bomenkap hebben we de gevolgen in kaart gebracht. Deze kaart hebben we vervolgens vergeleken met de kaart van de omgevingsverordening van de provincie Overijssel uit 2013. Hierin staat ondermeer beschreven welke nieuwe natuurgebieden in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd moeten worden, onder andere in verband met de Europese regelgeving van Natura2000.
Omdat het bestemmingsplan bepaalt wat de bestemming is van gronden en omdat de als natuur te ontwikkelen gronden nu nog een andere bestemming hebben, zal in veel gevallen de inrichting van gebieden tot natuur niet gerealiseerd kunnen worden. Een tegenstrijdigheid dus, want de omgevingsverordening bepaalt dat op bepaalde plaatsen natuur ingericht moet worden en het luchthavenbesluit verbiedt natuur op die zelfde gronden.”
Maak bezwaar nu het nog kan

Landschap Overijssel adviseert om uiterlijk vandaag, 15 april, een zienswijze tegen het ontwerp-luchthavenbesluit in te dienen, als men dit per post wil doen. Het is immers essentieel dat het poststempel op de envelop als datum uiterlijk 16 april aangeeft. Bij overschrijding ben je niet ontvankelijk. LO geeft een voorbeeld van een zienswijze, die gemakkelijk individueel is aan te passen. Een persoonlijke toets is belangrijk, omdat de zienswijze dan afzonderlijk moet worden gelezen. Anders belandt deze op de grote hoop van volstrekt identieke zienswijzen.
Het is ook mogelijk om een zienswijze digitaal in te dienen door middel van het formulier van het Centrum Publieksparticipatie (dit kan tot en met 17 april).


woensdag 9 april 2014

Aktie tegen bomenkap Airport Twente


Bliksemactie tegen luchthaven

Natuurmonumenten heeft een bliksemactie opgezet om tegenstand te bieden aan massale bomenkap ten behoeve van het opstarten van  Airport Twente. Ze bieden iedereen die het een slecht idee vindt om duizenden oude bomen te kappen in de bossen rondom de beoogde luchthaven een mogelijkheid om daartegen in verzet te komen. Help mee deze onzinnige en destructieve  kapplannen te voorkomen en spreek je uit tegen de komst van een volstrekt overbodig vliegveld! Op de site van Natuurmonumenten kan een digitaal formulier ondertekend worden om een officieel bezwaar in te dienen tegen het ontwerp-luchthavenbesluit, dat momenteel ter inzage ligt. Iedereen kan tot en met 15 april reageren op

Door bezwaar te maken kunnen mensen die oog hebben voor de natuur het kappen van duizenden waardevolle oude bomen helpen voorkomen. Natuurmonumenten verzamelt alle ‘zienswijzen’ en biedt ze staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur & Milieu aan.

Duizenden bomen kappen


  Kap voor vliegveld bij Hilversum 

  (foto Natuurmonumenten)
In het ontwerp-luchthavenbesluit staan de gebieden aangegeven waar speciale regels van kracht worden om veilig vliegverkeer te garanderen. Alle bomen boven een bepaalde hoogte moeten daar verdwijnen of halverwege afgezaagd worden om het mogelijk te maken dat vliegtuigen op de automatische piloot kunnen landen. Landschap Overijssel heeft becijferd dat het kan gaan om 15.000 tot 20.000 bomen. In gevaar zijn onder meer de prachtige bossen van Boerskotten, de Lonnekerberg en bij de koepel op de Tankenberg. Bossen met grote waarde voor de natuur, maar ook voor recreanten en lokale bevolking, zullen van hun pracht ontdaan worden als deze plannen doorgaan. Natuurmonumenten wil dit niet laten gebeuren. “Prachtige oude bossen onherstelbaar aantasten voor een luchthaven waarvan nut en noodzaak nooit zijn aangetoond. Dat vinden wij ontoelaatbaar”, aldus Menno Huge van Natuurmonumenten.

Geluidsoverlast

Behalve dat oude bossen worden uitgekleed, geeft het vliegveld straks ernstige geluidsoverlast in grote delen van Twente, waardoor het in de vele natuurgebieden daar nooit meer stil zal zijn. Het gaat niet alleen om herrie van passagiersvliegtuigen, maar ook om  het geronk van talloze kleine vliegtuigjes, de zogenaamde General Aviation. Sportvliegtuigjes vliegen laag en cirkelen vaak langdurig boven natuurgebieden, waardoor ze veel overlast kunnen geven. 

Nut en noodzaak van Luchthaven Twente zijn nooit aangetoond, bovendien heeft de regio al een vliegveld: vlak over de grens ligt Flughaven Münster-Osnabrück. Daarom wil Natuurmonumenten dat de gesloten militaire vliegbasis een andere bestemming krijgt die wel winst oplevert voor mensen en de natuur.

Bezwaar maken

In het voorgenomen Luchthavenbesluit staat dat iedereen zijn mening hierover mag geven door een zienswijze in te dienen. Spreek je uit en maak bezwaar zolang het nog kan! Via de site van natuurmonumenten kan dat tot en met 15 april. Je kunt ook een zelf geschreven zienswijze indienen. Dat kan tot 17 april. De gemeente Losser heeft daarvoor een voorbeeld op de eigen site gezet. Losser verwacht dat er 200-250 hectare aan bos vlakdekkend gekapt of voor meer dan de helft van de hoogte getopt moet worden. Een ramp voor Twente als dit doorgaat!