Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

donderdag 29 december 2011

Dieren en vuurwerk: geen goede combinatie!


Voor ruim 60 miljoen euro aan vuurwerk gaat er deze jaarwisseling de lucht in om de overgang naar het nieuwe jaar te markeren. Van oudsher een traditie die berust op het verjagen van boze geesten door het maken van lawaai. Wat nog niet zo lang geleden onschuldig vermaak was begint echter steeds meer uit de hand te lopen. Het is tegenwoordig heel simpel om via internet illegaal vuurwerk te bestellen, en steeds meer mensen doen het. Het wordt gewoon aan de deur afgeleverd. Voor vier en een halve euro heb je al een lawinepijl met de kracht van een handgranaat. Oorverdovende nitraatbommen kosten minder dan een euro. Cees Meijer, coördinator van de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bommenmakers denkt dat een verbod voor particulieren op het afsteken van vuurwerk onafwendbaar is. “Als hufters op deze manier doorgaan met het fabriceren en afsteken van gevaarlijke bommen, is er geen andere mogelijkheid”. Steeds meer mensen balen van knalvuurwerk en het gevaar dat dit met zich meebrengt.
Meer nog dan mensen hebben dieren moeite met onze vuurwerkmanie. Na drie jaar onderzoek heeft een samenwerkingsverband van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica, het KNMI en de luchtmacht aangetoond dat watervogels met duizenden verstoord worden door vuurwerk. Vlak na middernacht vliegen ze gestrest op en klimmen tot wel 500 meter hoogte, veel en veel hoger dan normaal, om te ontkomen aan het vuurwerk. Ze keren pas na drie kwartier terug. Ze verbruiken daarbij veel energie, waardoor ze dagen moeten bijkomen. Als er een flinke kou achteraan komt kan dat de sterfte omhoog jagen. En natuurlijk hebben ook andere vogels er last van.

Ook huisdieren schieten in de stress door vuurwerk. Dierenartsen schrijven vaak pillen voor, maar die werken lang niet altijd, omdat in een kwart van de pillen alleen maar acepromazine zit, een spierverslapper, waardoor het lijkt alsof het dier niet angstig meer is, maar ondertussen…

Vroeger kon je op straat je buren ontmoeten, dat was leuk, maar veel mensen gaan met deze gekte niet meer naar buiten. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is van plan om na het kerstreces een kamerdebat over vuurwerk aan te vragen. “De traditie van zelf vuurwerk afsteken valt niet meer te verantwoorden als je naar de slachtoffers kijkt”, zegt ze. De slachtoffers zijn tegenwoordig vooral omstanders en toevallige passanten.

Verhaal kap 8000 bomen blijft vragen oproepen


Het verhaal van de kap van 8000 bomen door de gemeente Hengelo blijft de gemoederen bezig houden, zo is op te maken uit de brievenrubriek van TC Tubantia.  In oktober wekte de gemeente de indruk dat het aantal ‘openbare’ bomen  teruggebracht zou worden van 33.000 naar 25.000 exemplaren als onderdeel van een bezuiniging op groen. Dat gaf vorige maand veel heisa en al snel liet de gemeente weten dat het niet in de bedoeling lag om 8000 bomen te kappen. Het zou alleen gaan om bomen die stonden te verpieteren. Ze zouden herplant worden op plekken waar ze de ruimte konden krijgen. Daarnaast zouden bomen die niet langs de weg staan uit het registratiesysteem worden gehaald, waardoor onderhoud niet meer nodig zou zijn. Dat alles zou dan tot bezuinigingen leiden.

Hengelo kapt binnenkort 3 acacia's op het Kuyperplein. Ze groeien slecht
en er zit dood hout in deze jonge bomen. Er komen 3 ginkgo's voor terug. 
Wat dat laatste betreft is dat begrijpelijk. Stoppen met onderhoud levert geld op. Het kappen en herplanten van bomen kost juist heel veel geld. E.I. van Ieperen waagde zich in de krant van gisteren aan een schatting en komt op 2 miljoen euro voor kap en herplant van 8000 bomen. Dat zou een kwart miljoen zijn per 1000 bomen. De bezuiniging zit hier verborgen in de lange termijn: de onderhoudskosten voor een gezonde boom zijn lager en dat voordeel weegt op den duur op tegen de kosten van de kap van een kwakkelend exemplaar en herplant van een nieuwe boom. Waar geen plek is voor bomen wil de gemeente herplant in plantsoenen, waar geen of weinig onderhoud aan te pas komt. Dan krijg je misschien wel straten zonder bomen, een ronduit treurig gezicht. Om het niet zover te laten komen heeft wethouder Janneke Oude Alink toegezegd te bekijken of er in dat er in dat geval heesters geplant kunnen worden. Maar heesters moeten ook onderhouden worden, dus wat is dan de bezuiniging? En wat is de waarde van een bezuiniging op de lange termijn als er volgend jaar al flink op bomen bezuinigd moet worden? Het schijnt dat zelfs ambtenaren zich afvragen hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. Ik ben benieuwd…

maandag 19 december 2011

Argumenten tegen bomenkap


Opdrukkende boomwortels kunnen een reden zijn om bomen
te kappen, zoals bij dit voetpad langs de Woolderesweg        
Voor wie bezwaar wil maken tegen dreigende bomenkap is een goede argumentatie van groot belang. Een bezwaarschrift tegen een verleende kapvergunning maakt geen enkele kans als de argumentatie niet deugt. Het is daarom belangrijk om hier goed over na te denken. Begin met de vergunning: klopt het wat erin staat? Soms wordt kap gemotiveerd met het argument dat bomen slecht groeien, aangetast zijn door ziekte of zwammen, of een gevaar vormen of een sta-in-de-weg zijn. Soms is dat zo, soms ook niet, en in dat laatste geval spelen er waarschijnlijk andere argumenten. Het kan bv. zijn dat er iemand over geklaagd heeft (blaadjes, schaduw), dat een ambtenaar vindt dat die boom daar niet hoort, de boom uit de mode is geraakt of dat de gemeente wil bezuinigen op groen, zonder dat dit hardop gezegd wordt.

Er zijn algemene argumenten tegen bomenkap en specifieke argumenten tegen de kap van deze ene boom of boomgroep. Specifieke argumenten wegen zwaarder dan algemene. De boom in kwestie is monumentaal, beeldbepalend, de enige in de straat, oud, gezond of staat niemand in de weg, dat zijn allemaal specifieke argumenten. Algemene argumenten zijn ondersteunend: bomen dempen verkeerslawaai, reinigen de lucht, beperken gezondheidsproblemen, verlagen stookkosten van nabij gelegen huizen, dempen zomerhitte, verhogen de waarde van onroerend goed, etc. Een algemeen argument kan in een specifieke situatie toch een grotere rol spelen, bv. op een plek met veel luchtvervuiling is elke boom van belang voor het reinigen van de lucht en het beperken van gezondheidsschade voor de omwonenden. Ook de boomsoort kan in zo’n situatie nog een rol spelen: een altijd groen blijvende conifeer gooit hoge ogen als het gaat om het reinigen van de lucht van giftige stoffen. Loofbomen laten immers hun blad vallen, zodat ze in de winter de lucht niet langer kunnen filteren. 


Dit is deel 3 van een serie over bezwaar maken tegen bomenkap. Lees ook deel 1 en deel 2.

donderdag 15 december 2011

Groeiend verzet tegen Blekers natuurwet


Aalscholvers in het Hengelose Weusthagpark                           
Wat is natuur nog in dit land?
Een maaiveld met een borderrand
Drie plastic rozen op een vaas
Een schilderij waarop een haas
Een vogelkooitje aan de wand
Dat is natuur, in Nederland


Geïnspireerd door de beginregel van het gedicht De Dapperstraat van de grote dichter J.C. Bloem zou een toekomstige dichter op deze manier uiting kunnen geven aan de verbleking van de natuur in ons land. Zo’n vaart als in het gedicht zal het in werkelijkheid wel niet zo snel lopen, maar een feit is dat onze natuur flinke klappen zal krijgen als de nieuwe Wet Natuur van staatssecretaris Bleker in werking treedt. Bleker wil 70% van het budget voor natuur wegbezuinigen, de bescherming van een groot aantal natuurgebieden opheffen en de beschermde status van zo’n 80 dier- en 100 plantensoorten elimineren. Noodzakelijke verbindingszones tussen natuurgebieden worden nauwelijks nog aangelegd, landschappelijke waarde en ongereptheid zijn zaken die er niet meer toe doen, en vogels, dassen en andere dieren mogen opzettelijk verstoord worden. Jagers krijgen ruim baan om nog meer diersoorten te bejagen, ook in natuurgebieden! In 1995 was er juist kamerbrede overeenstemming dat de jacht in natuurgebieden niet thuishoort. Zaken waar tientallen jaren voor gestreden is worden in één klap onderuit gehaald. In de nieuwe natuurwet is er weinig voor nodig om afschotvergunningen te verstrekken. Zo is bv. alleen al het voorkomen van (vermoedelijke!) schade aan de visserij (dus ook de sportvisserij) genoeg om een vergunning af te geven om aalscholvers te schieten. Momenteel geldt nog de regel dat er alleen afschotvergunningen voor aalscholvers kunnen worden verleend als bewezen is dat ernstige schade wordt toegebracht aan de beroepsvisserij. Volgens Nico de Haan, ambassadeur van de Vogelbescherming, zijn die bewijzen tot nu toe niet geleverd. Door de nieuwe wet kan er straks op ruime schaal op aalscholvers gejaagd worden. Maar ook ganzen en andere trekvogels zullen de dupe worden. De toename van de jacht zal een sterk verstorende werking hebben, en dat zullen recreanten ook merken. Dieren zullen schichtiger worden. Er valt straks minder te zien.


Terwijl voor de Rijksoverheid de zorg voor de natuur geen issue meer is, laten steeds meer betrokken burgers zien dat zij wel hart hebben voor de natuur. Vorige week donderdag is de Partij voor de Dieren een sympathieke actie begonnen om een protestbos tegen de nieuwe Wet Natuur te planten. Iedereen kan voor 5 Euro een boom kopen. De stand staat inmiddels op ruim 22.000 bomen. Komende zaterdag worden ze geplant op een locatie in de provincie Utrecht. Kopers kunnen ze zelf poten of dat vrijwilligers laten doen. Maar ook daarna kunnen nog steeds bomen gekocht worden.

zaterdag 10 december 2011

Bezwaarschrift tegen bomenkap (II)

  
Vorige maand gingen 6 populieren om langs de Hamerstraat.                        
Ze waren bijna een meter dik.                                                                     
Haastige spoed is zelden goed geldt ook voor het indienen van een bezwaarschrift. Wie als belanghebbende de kap van een of meer bomen wil tegenhouden heeft 6 weken de tijd om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente tegen het verlenen van een kapvergunning. Daar zijn trouwens geen kosten aan verbonden. Meestal is die 6 weken ruim voldoende om een goed bezwaarschrift op te stellen. Maar soms ontstaat er toch tijdsdruk, bijvoorbeeld omdat er al een hele tijd voorbij is gegaan voordat je erachter komt dat er plannen zijn om bomen bij je in de buurt te kappen. Niet iedereen volgt immers elke week welke kapvergunningen zijn afgegeven. In zo’n geval is het onverstandig om snel iets in elkaar te draaien om nog maar op tijd te zijn. Het is beter om dan het bezwaar in twee delen in te dienen. Voordat de termijn verloopt stel je een brief op waarin staat dat je bezwaar maakt op ‘nader aan te duiden gronden’. Dat geeft lucht om na te denken over een goede motivatie en ook tijd om te onderzoeken of het klopt wat over de boom beweerd wordt in de verleende vergunning (ziek, zwak, beschadigd, slechte kwaliteit, scheve kroon, staat in de weg, en zo meer). Verstuur binnen 1-2 weken nadat de termijn verlopen is een tweede brief met daarin de redenen van het bezwaar. Vergeet niet om in beide gevallen duidelijk aan te geven om welke vergunning het gaat. Noem de locatie, de boom en het nummer van de vergunning, dan kan het niet fout gaan. Voeg nog adres en handtekening toe en doe het op de post.

Je bezwaar zit nu in de ambtelijke molen. Ambtelijke molens malen langzaam, maar desondanks volgt al snel bericht dat de brief is ontvangen en dat er binnen X weken over beslist zal worden. Na de 2e brief gaat het net zo. Voorlopig hoef je niets te doen. Tenminste 3 weken voor de behandeling van je zaak ontvang je een brief met een uitnodiging voor de hoorzitting. Schikt de datum niet dan moet je dat binnen 3 dagen laten weten. In de brief wordt ook gevraagd of je nog een aanvulling op het bezwaar hebt. Dat is een mooie gelegenheid voor het geval je iets vergeten bent of als nieuwe informatie opduikt. Maak daar dan gebruik van als je niet van plan bent om een mondelinge toelichting te geven op een hoorzitting van de commissie. Wie wel naar de hoorzitting gaat, en dat is zeker aan te raden, kan natuurlijk ook reageren, hoewel ook op de hoorzitting nieuwe informatie ingebracht kan worden.

Dit is deel 2 van een serie over bezwaar maken tegen bomenkap. Zie ook deel 1.

woensdag 7 december 2011

Actiecomité roept gemeente op kaalslag definitief te staken


Het spandoek liet niets aan duidelijkheid te wensen over      
Gisteravond voorafgaand aan de commissievergadering Fysiek deed het actiecomité ‘Een groene wijk maak je samen’ een dringende oproep aan de politiek om de kaalslag in de Hasseler Es definitief te staken. Leonard Schenck, voorzitter van van het comité, deed deze oproep naar aanleiding van de enorme kaalslag  van de afgelopen weken in o.a de Willem Kesstraat, Louis Bouwmeesterstraat en Cruys Voorberghstraat. Hij hekelde het schermen met termen als 'hoofdgroenstructuur' en 'beeldbepalend groen' door ambtenaren ten nadele van bewoners, terwijl volstrekt onduidelijk blijft wat deze begrippen inhouden. Er moet eerst een degelijk groenplan voor de hele gemeente komen, vond hij.

Een gerooid bosplantsoen achter de Louis Bouwmeesterstraat 
Hoewel het onderwerp groen niet op de agenda van de commissie stond is er toch ruim aandacht aan besteed dankzij de oppositiepartijen Pro Hengelo, CDA en VVD. Ze vroegen zich af waar de gemeente nu eigenlijk naar toe wil. Het CDA is bezorgd over de uitvoering en verzocht maatwerk toe te passen en terughoudend te zijn. De partij maakte gewag van schrijnende situaties. De VVD vindt dat het afgelopen moet zijn: tot hier en niet verder. Ze zijn verbaasd over de communicatie. Pro Hengelo wil dat de gemeente niet eerder verder gaat dan wanneer de groennota is vastgesteld. Het moet duidelijk worden wat de hoofdgroenstructuur is. Wethouder Janneke Oude Alink van GroenLinks beloofde dat er een ‘marsroute’ komt. Het laatste woord over dit hoofdpijndossier is nog lang niet gezegd. Wordt vervolgd.

dinsdag 6 december 2011

Bezwaarschrift tegen bomenkap


Gekapte eiken langs de Lansinkesweg in 2007                  
Hoe schrijf je een bezwaarschrift tegen het kappen van bomen? In Hengelo is het kappen of ingrijpend snoeien van gemeentelijke bomen die 20 cm of dikker zijn, gemeten op 1,3 meter hoogte, zonder vergunning verboden. Voor particuliere bomen geldt een grens van 30 cm dikte. Elke dinsdag staan de nieuwe aanvragen en de verleende vergunningen in Gemeentenieuws op de website van de gemeente, met de datum waarop de vergunning verleend is. Dezelfde informatie staat ook in het huis-aan-huis-blad Hengelo's Weekblad . Vroeger onder een apart kopje kapvergunningen, maar sinds de herfst van 2010 is voor het kappen van bomen een omgevingsvergunning nodig.

Als er eenmaal een vergunning verleend is, hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om een bezwaar tegen de vergunning in te dienen. Dat is gerekend vanaf het moment dat de vergunning verleend is. Dat is tenminste één dag tot soms iets meer dan een week vóór de publicatiedatum. Het is noodzakelijk om binnen 6 weken te reageren, want anders wordt het bezwaar niet in behandeling genomen. De datum van afgifte staat ook in de vergunning, die is in te zien bij de Afdeling Vergunningen op het Stadskantoor aan de Hazenweg 121 (tel. 2459647). Ook vindt je daarin de exacte locatie van de boom en de reden van de kap. Belanghebbenden zijn hen die zelf direct nadeel ondervinden van het besluit. Voor een boom in een straat of plantsoen zijn dat degenen die in de buurt van de boom wonen of  erop uitkijken.

Een bezwaarschrift kan niet digitaal ingediend worden. Het moet  gericht zijn aan het college van B&W (Postbus 18, 7550AA), het moet duidelijk zijn tegen welk besluit het is gericht, en het moet gemotiveerd zijn. Van dat laatste hangt veel af. Een emotioneel betoog als ‘Deze prachtige boom kappen is te gek voor woorden!’ is beslist onvoldoende. Bij vergunningverlening draait het om een goede juridische afweging, waarbij alleen steekhoudende argumenten tellen. Daarom is het belangrijk om alle feiten op een rij te zetten. Soms deugen argumenten niet die voor de kap worden aangevoerd, of heeft de gemeente feiten over het hoofd gezien. Soms heeft de gemeente het besluit onzorgvuldig voorbereid en is er sprake van een onevenredige belangenafweging. Een goed voorbeeld daarvan was de voorgenomen kap van 5 lindes aan de Johan Buziaustraat, die weg moesten vanwege de renovatie van bosplantsoen, dat niet eens bleek te bestaan. Dankzij bezwaar makende buurtbewoonsters trok de gemeente de vergunning onlangs in.

Dit is het eerste deel van een serie over bezwaar maken tegen bomenkap. Zie ook deel 2.

zondag 4 december 2011

Na druk actiecomité staakt gemeente rooien in Hasseler Es


Een gesloopte houtwal achter de Cruys Voorberghstraat wordt afgevoerd       
Het actiecomité Een Groene Wijk Maak Je Samen heeft afgelopen week opnieuw bereikt dat de gemeente het rooien van openbaar groen in de wijk Hasseler Es staakt. Ook begin dit jaar was dat al eens gelukt nadat wijkbewoners massaal kritiek uitten tijdens een protestvergadering over kaalslag in het groen. De gemeente riep daarop een klankbordgroep in het leven, waarin zowel het comité als de wijkraad waren vertegenwoordigd, aangevuld met een lid van de KNNV en de Natuur- en Milieuraad. Het comité schreef medio november een brief aan de voorzitter van de klankbordgroep met het verzoek een aantal punten op de agenda voor de volgende vergadering te plaatsen. Het ging om tijdige informatie over projecten die de gemeente van plan was uit te voeren, en inspraak over de aanpak daarvan. Prompt werd de vergadering door de gemeente afgelast met als argument dat gezien de ingebrachte agendapunten een vergadering niet zo goed uit kwam. Het lijkt erop dat de gemeente eigenlijk niet bereid is te overleggen, constateert het comité in een persverklaring, terwijl ondertussen de kaalslag gewoon doorgaat. ‘Ons geduld met het college van B&W is op’.

Vlak voordat de gemeente het rooien stopzette sneuvelde o.a. nog een houtwal achter huizen in de Cruys Voorberghstraat. Met een grote grijper werd het groen uit de grond gerukt en daarna verdween alles in een enorme container. Volgens Jantine Lasonder zijn er vast wel een paar egels mee gegaan, want de houtwal was zo dicht dat als er een bal ingeschoten werd je die er niet meer eruit kreeg. Behalve rode kornoelje ging er ook o.a. meidoorn, lijsterbes en hazelaar tegen de vlakte. De eekhoorns zullen het nu ook wel voor gezien houden. De inspraak stelt niets voor, zei ze. Bewoners mogen alleen meepraten over wat er opnieuw ingeplant wordt. Je krijgt een lijst waarop je vier soorten mag aankruisen. Het is de bedoeling dat de nieuwe heesters niet hoger worden dan een meter. Ze moeten machinaal gemaaid kunnen worden, en daar zal de bezuiniging wel in zitten. Wat een armoe!

donderdag 1 december 2011

Door buurtverzet 5 lindes gered!


De lindes bij de Buziaustraat in de Hasseler Es
Dankzij het verzet van enkele aanwonenden zijn 5 lindebomen behouden gebleven. De gemeente wilde de bomen kappen vanwege renovatie van het plantsoen achter de Johan Buziaustraat in de Hengelose wijk Hasseler Es. Het ‘plantsoen’ blijkt echter gewoon een grasveld met wat bomen. Het schijnt dat een buurtgenoot jarenlang over de bomen geklaagd heeft. Voor de kap is er nu budget, liet een ambtenaar weten. Dat heeft vast te maken met het op de schop gaan van een deel van de groenstructuur in de wijk. Een paar mensen werden goed kwaad over de aanstaande kap van de lindes achter hun huizen. Ze waren hier juist komen wonen vanwege de groene omgeving. Ze dienden een bezwaarschrift in met als resultaat dat de gemeente gisteren besloot om de kapvergunning voor de 5 bomen in te trekken nog voordat een bezwaarschriftencommissie deze zaak te behandelen kreeg. Ze had simpelweg geen goed verhaal. Hulde voor de bezwaarmakers, die met hun actie duidelijk lieten zien dat het wel degelijk zin heeft om tegengas te bieden als er om schimmige redenen bomen gekapt dreigen te worden.