Aanbevolen post

Schilderijen

Na verhuizing van mijn website www.robbloemendaal.nl is hier een selectie van mijn schilderijen te zien. Beschikbaarheid binnen deze serie: ...

donderdag 29 december 2011

Dieren en vuurwerk: geen goede combinatie!


Voor ruim 60 miljoen euro aan vuurwerk gaat er deze jaarwisseling de lucht in om de overgang naar het nieuwe jaar te markeren. Van oudsher een traditie die berust op het verjagen van boze geesten door het maken van lawaai. Wat nog niet zo lang geleden onschuldig vermaak was begint echter steeds meer uit de hand te lopen. Het is tegenwoordig heel simpel om via internet illegaal vuurwerk te bestellen, en steeds meer mensen doen het. Het wordt gewoon aan de deur afgeleverd. Voor vier en een halve euro heb je al een lawinepijl met de kracht van een handgranaat. Oorverdovende nitraatbommen kosten minder dan een euro. Cees Meijer, coördinator van de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bommenmakers denkt dat een verbod voor particulieren op het afsteken van vuurwerk onafwendbaar is. “Als hufters op deze manier doorgaan met het fabriceren en afsteken van gevaarlijke bommen, is er geen andere mogelijkheid”. Steeds meer mensen balen van knalvuurwerk en het gevaar dat dit met zich meebrengt.
Meer nog dan mensen hebben dieren moeite met onze vuurwerkmanie. Na drie jaar onderzoek heeft een samenwerkingsverband van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica, het KNMI en de luchtmacht aangetoond dat watervogels met duizenden verstoord worden door vuurwerk. Vlak na middernacht vliegen ze gestrest op en klimmen tot wel 500 meter hoogte, veel en veel hoger dan normaal, om te ontkomen aan het vuurwerk. Ze keren pas na drie kwartier terug. Ze verbruiken daarbij veel energie, waardoor ze dagen moeten bijkomen. Als er een flinke kou achteraan komt kan dat de sterfte omhoog jagen. En natuurlijk hebben ook andere vogels er last van.

Ook huisdieren schieten in de stress door vuurwerk. Dierenartsen schrijven vaak pillen voor, maar die werken lang niet altijd, omdat in een kwart van de pillen alleen maar acepromazine zit, een spierverslapper, waardoor het lijkt alsof het dier niet angstig meer is, maar ondertussen…

Vroeger kon je op straat je buren ontmoeten, dat was leuk, maar veel mensen gaan met deze gekte niet meer naar buiten. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is van plan om na het kerstreces een kamerdebat over vuurwerk aan te vragen. “De traditie van zelf vuurwerk afsteken valt niet meer te verantwoorden als je naar de slachtoffers kijkt”, zegt ze. De slachtoffers zijn tegenwoordig vooral omstanders en toevallige passanten.

Verhaal kap 8000 bomen blijft vragen oproepen


Het verhaal van de kap van 8000 bomen door de gemeente Hengelo blijft de gemoederen bezig houden, zo is op te maken uit de brievenrubriek van TC Tubantia.  In oktober wekte de gemeente de indruk dat het aantal ‘openbare’ bomen  teruggebracht zou worden van 33.000 naar 25.000 exemplaren als onderdeel van een bezuiniging op groen. Dat gaf vorige maand veel heisa en al snel liet de gemeente weten dat het niet in de bedoeling lag om 8000 bomen te kappen. Het zou alleen gaan om bomen die stonden te verpieteren. Ze zouden herplant worden op plekken waar ze de ruimte konden krijgen. Daarnaast zouden bomen die niet langs de weg staan uit het registratiesysteem worden gehaald, waardoor onderhoud niet meer nodig zou zijn. Dat alles zou dan tot bezuinigingen leiden.

Hengelo kapt binnenkort 3 acacia's op het Kuyperplein. Ze groeien slecht
en er zit dood hout in deze jonge bomen. Er komen 3 ginkgo's voor terug. 
Wat dat laatste betreft is dat begrijpelijk. Stoppen met onderhoud levert geld op. Het kappen en herplanten van bomen kost juist heel veel geld. E.I. van Ieperen waagde zich in de krant van gisteren aan een schatting en komt op 2 miljoen euro voor kap en herplant van 8000 bomen. Dat zou een kwart miljoen zijn per 1000 bomen. De bezuiniging zit hier verborgen in de lange termijn: de onderhoudskosten voor een gezonde boom zijn lager en dat voordeel weegt op den duur op tegen de kosten van de kap van een kwakkelend exemplaar en herplant van een nieuwe boom. Waar geen plek is voor bomen wil de gemeente herplant in plantsoenen, waar geen of weinig onderhoud aan te pas komt. Dan krijg je misschien wel straten zonder bomen, een ronduit treurig gezicht. Om het niet zover te laten komen heeft wethouder Janneke Oude Alink toegezegd te bekijken of er in dat er in dat geval heesters geplant kunnen worden. Maar heesters moeten ook onderhouden worden, dus wat is dan de bezuiniging? En wat is de waarde van een bezuiniging op de lange termijn als er volgend jaar al flink op bomen bezuinigd moet worden? Het schijnt dat zelfs ambtenaren zich afvragen hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. Ik ben benieuwd…

maandag 19 december 2011

Argumenten tegen bomenkap


Opdrukkende boomwortels kunnen een reden zijn om bomen
te kappen, zoals bij dit voetpad langs de Woolderesweg        
Voor wie bezwaar wil maken tegen dreigende bomenkap is een goede argumentatie van groot belang. Een bezwaarschrift tegen een verleende kapvergunning maakt geen enkele kans als de argumentatie niet deugt. Het is daarom belangrijk om hier goed over na te denken. Begin met de vergunning: klopt het wat erin staat? Soms wordt kap gemotiveerd met het argument dat bomen slecht groeien, aangetast zijn door ziekte of zwammen, of een gevaar vormen of een sta-in-de-weg zijn. Soms is dat zo, soms ook niet, en in dat laatste geval spelen er waarschijnlijk andere argumenten. Het kan bv. zijn dat er iemand over geklaagd heeft (blaadjes, schaduw), dat een ambtenaar vindt dat die boom daar niet hoort, de boom uit de mode is geraakt of dat de gemeente wil bezuinigen op groen, zonder dat dit hardop gezegd wordt.

Er zijn algemene argumenten tegen bomenkap en specifieke argumenten tegen de kap van deze ene boom of boomgroep. Specifieke argumenten wegen zwaarder dan algemene. De boom in kwestie is monumentaal, beeldbepalend, de enige in de straat, oud, gezond of staat niemand in de weg, dat zijn allemaal specifieke argumenten. Algemene argumenten zijn ondersteunend: bomen dempen verkeerslawaai, reinigen de lucht, beperken gezondheidsproblemen, verlagen stookkosten van nabij gelegen huizen, dempen zomerhitte, verhogen de waarde van onroerend goed, etc. Een algemeen argument kan in een specifieke situatie toch een grotere rol spelen, bv. op een plek met veel luchtvervuiling is elke boom van belang voor het reinigen van de lucht en het beperken van gezondheidsschade voor de omwonenden. Ook de boomsoort kan in zo’n situatie nog een rol spelen: een altijd groen blijvende conifeer gooit hoge ogen als het gaat om het reinigen van de lucht van giftige stoffen. Loofbomen laten immers hun blad vallen, zodat ze in de winter de lucht niet langer kunnen filteren. 


Dit is deel 3 van een serie over bezwaar maken tegen bomenkap. Lees ook deel 1 en deel 2.

donderdag 15 december 2011

Groeiend verzet tegen Blekers natuurwet


Aalscholvers in het Hengelose Weusthagpark                           
Wat is natuur nog in dit land?
Een maaiveld met een borderrand
Drie plastic rozen op een vaas
Een schilderij waarop een haas
Een vogelkooitje aan de wand
Dat is natuur, in Nederland


Geïnspireerd door de beginregel van het gedicht De Dapperstraat van de grote dichter J.C. Bloem zou een toekomstige dichter op deze manier uiting kunnen geven aan de verbleking van de natuur in ons land. Zo’n vaart als in het gedicht zal het in werkelijkheid wel niet zo snel lopen, maar een feit is dat onze natuur flinke klappen zal krijgen als de nieuwe Wet Natuur van staatssecretaris Bleker in werking treedt. Bleker wil 70% van het budget voor natuur wegbezuinigen, de bescherming van een groot aantal natuurgebieden opheffen en de beschermde status van zo’n 80 dier- en 100 plantensoorten elimineren. Noodzakelijke verbindingszones tussen natuurgebieden worden nauwelijks nog aangelegd, landschappelijke waarde en ongereptheid zijn zaken die er niet meer toe doen, en vogels, dassen en andere dieren mogen opzettelijk verstoord worden. Jagers krijgen ruim baan om nog meer diersoorten te bejagen, ook in natuurgebieden! In 1995 was er juist kamerbrede overeenstemming dat de jacht in natuurgebieden niet thuishoort. Zaken waar tientallen jaren voor gestreden is worden in één klap onderuit gehaald. In de nieuwe natuurwet is er weinig voor nodig om afschotvergunningen te verstrekken. Zo is bv. alleen al het voorkomen van (vermoedelijke!) schade aan de visserij (dus ook de sportvisserij) genoeg om een vergunning af te geven om aalscholvers te schieten. Momenteel geldt nog de regel dat er alleen afschotvergunningen voor aalscholvers kunnen worden verleend als bewezen is dat ernstige schade wordt toegebracht aan de beroepsvisserij. Volgens Nico de Haan, ambassadeur van de Vogelbescherming, zijn die bewijzen tot nu toe niet geleverd. Door de nieuwe wet kan er straks op ruime schaal op aalscholvers gejaagd worden. Maar ook ganzen en andere trekvogels zullen de dupe worden. De toename van de jacht zal een sterk verstorende werking hebben, en dat zullen recreanten ook merken. Dieren zullen schichtiger worden. Er valt straks minder te zien.


Terwijl voor de Rijksoverheid de zorg voor de natuur geen issue meer is, laten steeds meer betrokken burgers zien dat zij wel hart hebben voor de natuur. Vorige week donderdag is de Partij voor de Dieren een sympathieke actie begonnen om een protestbos tegen de nieuwe Wet Natuur te planten. Iedereen kan voor 5 Euro een boom kopen. De stand staat inmiddels op ruim 22.000 bomen. Komende zaterdag worden ze geplant op een locatie in de provincie Utrecht. Kopers kunnen ze zelf poten of dat vrijwilligers laten doen. Maar ook daarna kunnen nog steeds bomen gekocht worden.

zaterdag 10 december 2011

Bezwaarschrift tegen bomenkap (II)

  
Vorige maand gingen 6 populieren om langs de Hamerstraat.                        
Ze waren bijna een meter dik.                                                                     
Haastige spoed is zelden goed geldt ook voor het indienen van een bezwaarschrift. Wie als belanghebbende de kap van een of meer bomen wil tegenhouden heeft 6 weken de tijd om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente tegen het verlenen van een kapvergunning. Daar zijn trouwens geen kosten aan verbonden. Meestal is die 6 weken ruim voldoende om een goed bezwaarschrift op te stellen. Maar soms ontstaat er toch tijdsdruk, bijvoorbeeld omdat er al een hele tijd voorbij is gegaan voordat je erachter komt dat er plannen zijn om bomen bij je in de buurt te kappen. Niet iedereen volgt immers elke week welke kapvergunningen zijn afgegeven. In zo’n geval is het onverstandig om snel iets in elkaar te draaien om nog maar op tijd te zijn. Het is beter om dan het bezwaar in twee delen in te dienen. Voordat de termijn verloopt stel je een brief op waarin staat dat je bezwaar maakt op ‘nader aan te duiden gronden’. Dat geeft lucht om na te denken over een goede motivatie en ook tijd om te onderzoeken of het klopt wat over de boom beweerd wordt in de verleende vergunning (ziek, zwak, beschadigd, slechte kwaliteit, scheve kroon, staat in de weg, en zo meer). Verstuur binnen 1-2 weken nadat de termijn verlopen is een tweede brief met daarin de redenen van het bezwaar. Vergeet niet om in beide gevallen duidelijk aan te geven om welke vergunning het gaat. Noem de locatie, de boom en het nummer van de vergunning, dan kan het niet fout gaan. Voeg nog adres en handtekening toe en doe het op de post.

Je bezwaar zit nu in de ambtelijke molen. Ambtelijke molens malen langzaam, maar desondanks volgt al snel bericht dat de brief is ontvangen en dat er binnen X weken over beslist zal worden. Na de 2e brief gaat het net zo. Voorlopig hoef je niets te doen. Tenminste 3 weken voor de behandeling van je zaak ontvang je een brief met een uitnodiging voor de hoorzitting. Schikt de datum niet dan moet je dat binnen 3 dagen laten weten. In de brief wordt ook gevraagd of je nog een aanvulling op het bezwaar hebt. Dat is een mooie gelegenheid voor het geval je iets vergeten bent of als nieuwe informatie opduikt. Maak daar dan gebruik van als je niet van plan bent om een mondelinge toelichting te geven op een hoorzitting van de commissie. Wie wel naar de hoorzitting gaat, en dat is zeker aan te raden, kan natuurlijk ook reageren, hoewel ook op de hoorzitting nieuwe informatie ingebracht kan worden.

Dit is deel 2 van een serie over bezwaar maken tegen bomenkap. Zie ook deel 1.

woensdag 7 december 2011

Actiecomité roept gemeente op kaalslag definitief te staken


Het spandoek liet niets aan duidelijkheid te wensen over      
Gisteravond voorafgaand aan de commissievergadering Fysiek deed het actiecomité ‘Een groene wijk maak je samen’ een dringende oproep aan de politiek om de kaalslag in de Hasseler Es definitief te staken. Leonard Schenck, voorzitter van van het comité, deed deze oproep naar aanleiding van de enorme kaalslag  van de afgelopen weken in o.a de Willem Kesstraat, Louis Bouwmeesterstraat en Cruys Voorberghstraat. Hij hekelde het schermen met termen als 'hoofdgroenstructuur' en 'beeldbepalend groen' door ambtenaren ten nadele van bewoners, terwijl volstrekt onduidelijk blijft wat deze begrippen inhouden. Er moet eerst een degelijk groenplan voor de hele gemeente komen, vond hij.

Een gerooid bosplantsoen achter de Louis Bouwmeesterstraat 
Hoewel het onderwerp groen niet op de agenda van de commissie stond is er toch ruim aandacht aan besteed dankzij de oppositiepartijen Pro Hengelo, CDA en VVD. Ze vroegen zich af waar de gemeente nu eigenlijk naar toe wil. Het CDA is bezorgd over de uitvoering en verzocht maatwerk toe te passen en terughoudend te zijn. De partij maakte gewag van schrijnende situaties. De VVD vindt dat het afgelopen moet zijn: tot hier en niet verder. Ze zijn verbaasd over de communicatie. Pro Hengelo wil dat de gemeente niet eerder verder gaat dan wanneer de groennota is vastgesteld. Het moet duidelijk worden wat de hoofdgroenstructuur is. Wethouder Janneke Oude Alink van GroenLinks beloofde dat er een ‘marsroute’ komt. Het laatste woord over dit hoofdpijndossier is nog lang niet gezegd. Wordt vervolgd.

dinsdag 6 december 2011

Bezwaarschrift tegen bomenkap


Gekapte eiken langs de Lansinkesweg in 2007                  
Hoe schrijf je een bezwaarschrift tegen het kappen van bomen? In Hengelo is het kappen of ingrijpend snoeien van gemeentelijke bomen die 20 cm of dikker zijn, gemeten op 1,3 meter hoogte, zonder vergunning verboden. Voor particuliere bomen geldt een grens van 30 cm dikte. Elke dinsdag staan de nieuwe aanvragen en de verleende vergunningen in Gemeentenieuws op de website van de gemeente, met de datum waarop de vergunning verleend is. Dezelfde informatie staat ook in het huis-aan-huis-blad Hengelo's Weekblad . Vroeger onder een apart kopje kapvergunningen, maar sinds de herfst van 2010 is voor het kappen van bomen een omgevingsvergunning nodig.

Als er eenmaal een vergunning verleend is, hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om een bezwaar tegen de vergunning in te dienen. Dat is gerekend vanaf het moment dat de vergunning verleend is. Dat is tenminste één dag tot soms iets meer dan een week vóór de publicatiedatum. Het is noodzakelijk om binnen 6 weken te reageren, want anders wordt het bezwaar niet in behandeling genomen. De datum van afgifte staat ook in de vergunning, die is in te zien bij de Afdeling Vergunningen op het Stadskantoor aan de Hazenweg 121 (tel. 2459647). Ook vindt je daarin de exacte locatie van de boom en de reden van de kap. Belanghebbenden zijn hen die zelf direct nadeel ondervinden van het besluit. Voor een boom in een straat of plantsoen zijn dat degenen die in de buurt van de boom wonen of  erop uitkijken.

Een bezwaarschrift kan niet digitaal ingediend worden. Het moet  gericht zijn aan het college van B&W (Postbus 18, 7550AA), het moet duidelijk zijn tegen welk besluit het is gericht, en het moet gemotiveerd zijn. Van dat laatste hangt veel af. Een emotioneel betoog als ‘Deze prachtige boom kappen is te gek voor woorden!’ is beslist onvoldoende. Bij vergunningverlening draait het om een goede juridische afweging, waarbij alleen steekhoudende argumenten tellen. Daarom is het belangrijk om alle feiten op een rij te zetten. Soms deugen argumenten niet die voor de kap worden aangevoerd, of heeft de gemeente feiten over het hoofd gezien. Soms heeft de gemeente het besluit onzorgvuldig voorbereid en is er sprake van een onevenredige belangenafweging. Een goed voorbeeld daarvan was de voorgenomen kap van 5 lindes aan de Johan Buziaustraat, die weg moesten vanwege de renovatie van bosplantsoen, dat niet eens bleek te bestaan. Dankzij bezwaar makende buurtbewoonsters trok de gemeente de vergunning onlangs in.

Dit is het eerste deel van een serie over bezwaar maken tegen bomenkap. Zie ook deel 2.

zondag 4 december 2011

Na druk actiecomité staakt gemeente rooien in Hasseler Es


Een gesloopte houtwal achter de Cruys Voorberghstraat wordt afgevoerd       
Het actiecomité Een Groene Wijk Maak Je Samen heeft afgelopen week opnieuw bereikt dat de gemeente het rooien van openbaar groen in de wijk Hasseler Es staakt. Ook begin dit jaar was dat al eens gelukt nadat wijkbewoners massaal kritiek uitten tijdens een protestvergadering over kaalslag in het groen. De gemeente riep daarop een klankbordgroep in het leven, waarin zowel het comité als de wijkraad waren vertegenwoordigd, aangevuld met een lid van de KNNV en de Natuur- en Milieuraad. Het comité schreef medio november een brief aan de voorzitter van de klankbordgroep met het verzoek een aantal punten op de agenda voor de volgende vergadering te plaatsen. Het ging om tijdige informatie over projecten die de gemeente van plan was uit te voeren, en inspraak over de aanpak daarvan. Prompt werd de vergadering door de gemeente afgelast met als argument dat gezien de ingebrachte agendapunten een vergadering niet zo goed uit kwam. Het lijkt erop dat de gemeente eigenlijk niet bereid is te overleggen, constateert het comité in een persverklaring, terwijl ondertussen de kaalslag gewoon doorgaat. ‘Ons geduld met het college van B&W is op’.

Vlak voordat de gemeente het rooien stopzette sneuvelde o.a. nog een houtwal achter huizen in de Cruys Voorberghstraat. Met een grote grijper werd het groen uit de grond gerukt en daarna verdween alles in een enorme container. Volgens Jantine Lasonder zijn er vast wel een paar egels mee gegaan, want de houtwal was zo dicht dat als er een bal ingeschoten werd je die er niet meer eruit kreeg. Behalve rode kornoelje ging er ook o.a. meidoorn, lijsterbes en hazelaar tegen de vlakte. De eekhoorns zullen het nu ook wel voor gezien houden. De inspraak stelt niets voor, zei ze. Bewoners mogen alleen meepraten over wat er opnieuw ingeplant wordt. Je krijgt een lijst waarop je vier soorten mag aankruisen. Het is de bedoeling dat de nieuwe heesters niet hoger worden dan een meter. Ze moeten machinaal gemaaid kunnen worden, en daar zal de bezuiniging wel in zitten. Wat een armoe!

donderdag 1 december 2011

Door buurtverzet 5 lindes gered!


De lindes bij de Buziaustraat in de Hasseler Es
Dankzij het verzet van enkele aanwonenden zijn 5 lindebomen behouden gebleven. De gemeente wilde de bomen kappen vanwege renovatie van het plantsoen achter de Johan Buziaustraat in de Hengelose wijk Hasseler Es. Het ‘plantsoen’ blijkt echter gewoon een grasveld met wat bomen. Het schijnt dat een buurtgenoot jarenlang over de bomen geklaagd heeft. Voor de kap is er nu budget, liet een ambtenaar weten. Dat heeft vast te maken met het op de schop gaan van een deel van de groenstructuur in de wijk. Een paar mensen werden goed kwaad over de aanstaande kap van de lindes achter hun huizen. Ze waren hier juist komen wonen vanwege de groene omgeving. Ze dienden een bezwaarschrift in met als resultaat dat de gemeente gisteren besloot om de kapvergunning voor de 5 bomen in te trekken nog voordat een bezwaarschriftencommissie deze zaak te behandelen kreeg. Ze had simpelweg geen goed verhaal. Hulde voor de bezwaarmakers, die met hun actie duidelijk lieten zien dat het wel degelijk zin heeft om tegengas te bieden als er om schimmige redenen bomen gekapt dreigen te worden.

woensdag 30 november 2011

Bomen medicijn tegen depressie


Onze ogen zijn afgesteld op groen                                                
Een groene omgeving geeft een goed gevoel, zo blijkt uit vele onderzoeken. Dat is eigenlijk ook wel logisch, omdat de mensheid sinds onheugelijke tijden in het groen heeft geleefd. Het is door de verstedelijking een beetje uit beeld geraakt, maar de natuur is ons thuis, daar hebben we altijd deel van uit gemaakt. Je merkt het nog aan de grote gevoeligheid van onze ogen voor de kleur groen. Ooit, toen we nog te midden van de natuur leefden, was dat een overlevingsfactor.

Het is al langer bekend dat vitamine G ook op een andere manier werkt. Bomen reinigen de lucht van fijnstof, een bijzonder schadelijke component van luchtvervuiling, die aantasting veroorzaakt van hart en longen. Recent Amerikaans onderzoek wijst in de richting dat fijnstof  echter ook verantwoordelijk is voor het veroorzaken van depressies. Onderzoekers lieten muizen lucht met veel ultrafijnstof (PM2,5) inademen, vergelijkbaar met lucht in straten met veel auto’s, terwijl een controlegroep gezuiverde lucht voorgeschoteld kreeg.  Na een periode van 10 maanden vertoonde alleen de fijnstofgroep symptomen van depressie. Het fijnstof veroorzaakt ontstekingsreacties in het lichaam, die op hun beurt depressies veroorzaken. Ook stelden de onderzoekers vast dat deze muizen een slechter geheugen hadden en dat zij minder goed ruimtelijk inzicht ontwikkelden. Een reden te meer om zuinig te zijn op onze bomen!

dinsdag 29 november 2011

“Een mooie dag voor de automobilist”


Lid van de Tweede Kamer en gedoger Leon de Jong vond het een mooie dag voor de automobilist. Velen met hem zijn blij vanwege de aankondiging van minister Schulz–van Hagen gisteren dat per september 2012 op het grootste deel van het snelwegennet 130 km per uur gereden mag worden. Daaronder valt ook de A35 langs de (zuid)westrand van Hengelo. Dan zijn we misschien wel een minuutje eerder op onze bestemming, maar tegen welke prijs? Volgens de minister zijn er geen noemenswaardige nadelige gevolgen voor het milieu. Het is echter een feit dat verhoging van de snelheid leidt tot een hogere uitstoot. Dat betekent meer luchtvervuiling, en meer fijnstof, terwijl we al in het vuilste hoekje van de EU leven. Van fijnstof is al langer bekend dat het schadelijk is voor hart en longen. Geschat wordt dat deze vorm van luchtvervuiling ons gemiddeld 12 maanden van ons leven kost. Van alle EU-landen leveren wij het meeste in op België na, want daar is de situatie nog net iets slechter. Met deze snelheidsverhoging zou je kunnen zeggen dat ook de dood in ons jachtige bestaan weer wat sneller dichterbij komt. Was dat nu wel de bedoeling?

maandag 28 november 2011

Natuur- en Milieuraad Hengelo bestaat 40 jaarEind vorige week vierde de Natuur- en Milieuraad Hengelo haar 40-jarig jubileum. De gemeente bood de stichting bij deze gelegenheid een herdenkingsboom aan. Wethouder Janneke Oude Alink en bestuursvoorzitter Johan Lensink plantten samen een moerascypres in de buurt van de Drienerbeek in de wijk Thiemsland, niet zo ver van het bomenhart dat daar begin dit jaar is aangelegd.  Onder de genodigden waren mensen van het eerste uur. De NMRH, waarin o.a. leden van natuurverenigingen als IVN, NIVON en KNNV deelnemen, heeft in de loop van al die jaren veel zaken opgepakt, zoals de bodemvervuiling en het transport van chloor dwars door de stad. De raad houdt bestemmingsplannen tegen het licht en kijkt kritisch naar kapvergunningen. Als daar aanleiding toe is, dan wordt bezwaar gemaakt of druk uitgeoefend bij raadscommissies en politieke partijen, zoals onlangs nog bij het bezuinigingsvoorstel dat het kappen van 8000 bomen behelsde. De Natuur- en Milieuraad kan nog steeds mensen gebruiken die zich willen inzetten voor een groene en leefbare stad. Lees meer op hun site.

donderdag 24 november 2011

Bezwaar maken bij dreigende bomenkap


Eenvormige nieuwe aanplant contrasteert sterk met de grote            
biodiversiteit in de nog niet gerenoveerde delen van de Hasseler Es   
De irritaties over kaalslag in de Hasseler Es laaien weer op, kopte vanochtend TC Tubantia. Er gaat daar de komende tijd weer flink wat groen op de schop. Renovatie van (bos)plantsoen noemt de gemeente dat, en daarbij sneuvelen niet alleen de heesters, maar ook gaan er bomen tegen de vlakte. Leonard Schenck van het comité ‘Een groene wijk maak je samen’ vraagt zich hardop af of het comité niet uit de door de gemeente ingestelde klankbordgroep moet stappen. De oppositie, Pro Hengelo, CDA en VVD, is not amused. Dat geldt ook voor Jantine Lasonder, die al jaren het groen achter haar huis onderhoudt. Bewoners worden met de klankbordgroep in slaap gesust, zegt ze. ‘En dan organiseer je je niet meer, omdat het zo zinloos is.’

Het is beslist niet zinloos als burgers zich verzetten tegen ongewenste ontwikkelingen met het groen in hun buurt, dat heeft het verleden wel bewezen. Tijdens de vorige coalitie heeft de Woolderparkgroep tot aan de rechter geageerd tegen de kap van bomen in het gebied van het gezondheidspark met als resultaat compensatie voor de kap. Het actiecomité Bomenkap Oude Begraafplaats Nee! verzamelde vorig jaar 372 handtekeningen tegen de kap van 35 bomen en wist zo een handvol bomen te redden. Het comité Groen voor poen maakte bezwaar tegen de kap van 9 bomen langs de Sloetsweg, waardoor de belangrijkste twee, een grote linde en een dikke schietwilg, niet gekapt worden. Het is waar, het zijn maar gedeeltelijke successen, maar ook gedeeltelijke successen zijn successen. Het is echt belangrijk dat we alert zijn en actie ondernemen als we de indruk hebben dat er iets niet klopt met wat de gemeente van plan is met het groen rondom ons. Als niemand iets doet, dan gebeurt het gewoon, en dan zijn we die bomen kwijt. Bezwaar maken tegen ongewenste kapplannen is niet moeilijk, maar vraagt wel aandacht. Binnenkort hierover meer.

woensdag 23 november 2011

Hengelose markt vergroent


Een week geleden is begonnen met de aanplant van zeven platanen van 15-20 cm dikte aan de zijde waar tot juli van dit jaar  de omstreden stalen ‘lichtlindes’ stonden opgesteld. Nu het werk er bijna op zit ziet het plein er meteen al een stuk beter uit, ook al zijn de takken kaal vanwege het gevorderde seizoen. In totaal staan er nu 21 platanen rond het plein, en dat is een heel verschil met vlak na de geflopte herinrichting van de binnenstad rond de eeuwwisseling. Wat een kale en grijze boel was het toen, en wat is daarover veel geklaagd! Uiteindelijk erkende de gemeente dat het concept waarmee destijds gewerkt was, chique en no-nonsense, verkeerd had uitgepakt. De lichtlindes belandden op de schroothoop en nu staan daar echte bomen. Gemeente, ga zo door en herstel de blunders uit het verleden!

dinsdag 22 november 2011

Gemeente ontkent dat 8000 bomen zullen sneuvelen


Stam en blad van een oude krimlinde op de oude begraafplaats.
De gemeente heeft voorkomen dat de lindelaan gekapt werd.    
Eind vorige week verscheen een opmerkelijke verklaring op de website van de gemeente Hengelo, waarin gesteld werd dat er beslist geen massale kap van bomen zal plaatsvinden. Het verhaal van de 8000 te kappen bomen is volgens de gemeente een eigen leven gaan leiden nadat groendeskundigen ooit hadden geroepen dat het beter is om 25.000 gezonde bomen te hebben dan 33.000 waarvan een deel niet gezond is. Het was bedoeld om een beeld te geven, om duidelijk te maken dat inzetten op kwaliteit belangrijk is, maar niet om duizenden bomen te kappen. Merkwaardig dat zo’n uitspraak vanuit de losse pols vervolgens in de aan de raad voorgelegde bezuinigingsvoorstellen verzeild geraakt is. Hengelo is een groene stad en dat koesteren we, vervolgt de gemeente. ‘We zijn zuinig op ons groen en zien het als een voorwaarde voor een gezonde leefomgeving’. Er worden geen gezonde bomen gekapt. ‘Het zou immers vreemd zijn als de gemeente zo met zijn kostbare bomen zou omgaan.’ Dat is een mooi statement en we zullen zien of dat meer is dan loze woorden.

De gemeente zegt vanwege de bezuinigingen (2 ton op groen) in de toekomst slimmer met het budget voor bomen om te willen gaan door te kiezen voor duurzaamheid en kwaliteit. Dat vereist een andere kijk op het groen: een gezonde boom met een grote kroon is van meer waarde dan twee ongezonde boompjes met weinig groeiruimte. De komende jaren wordt kritisch gekeken of de toekomst van straatbomen gewaarborgd is of kan worden. Is dat niet zo, dan betekent dat het einde van de betreffende bomen en dan komen op die plek ook geen nieuwe. In zijn analyse in TC Tubantia van gisteren is Jan Ankoné er niet gerust op als hij stelt dat vooral in de oudere wijken flinke gaten in het bomenbestand geslagen zullen worden, zelfs  als alleen maar zieke bomen en bomen die weinig ruimte hebben sneuvelen. Dat de sussende verklaring van de gemeente de bezorgdheid daarover niet kan wegnemen blijkt wel uit de vele afkeurende reacties op de site van de krant: ‘Hengelo, stad van beton en steen.’ Pas op, stadsbestuur, dit ligt héél gevoelig!

vrijdag 18 november 2011

Bomenstichting maakt doorstart


De mammoetboom in het Enschedese Ledeboerpark is met
31 meter de hoogste van ons land                                     
De 3000 donateurs van de Bomenstichting kregen deze week bericht dat de organisatie een doorstart zal maken. In juni gaf de landelijk opererende stichting al aan dat ze eind dit jaar de deuren zou sluiten als gevolg van het wegvallen van overheidssubsidies. Dat had te maken met de enorme bezuinigingen op natuur, die de regering aan het doorvoeren is. Men wilde het niet op een faillissement aan laten komen. Daarom is het kantoor inmiddels gesloten en het personeel ontslagen. Gelukkig blijft de Bomenstichting bestaan, al is het dan als vrijwilligersorganisatie, net zoals bij het ontstaan in 1970. Per 1-1-2012 komt er een nieuw bestuur en een nieuwe, door actieve vrijwilligers gedragen werkorganisatie op een ander adres.


De Bomenstichting heeft zich al 41 jaar lang ingezet voor een duurzame, boomrijke leefomgeving in stad en land. Bomen zijn van grote waarde voor mensen, maar worden desondanks geregeld als wegwerpproducten behandeld. De Bomenstichting bood vaak tegengas en heeft daarbij duizenden bomen kunnen redden, waaronder tientallen monumentale bomen. De doorstart maakt het mogelijk om met dit werk door te gaan, hoewel het wegvallen van zeven betaalde krachten wel zijn tol zal eisen. In elk geval blijft de zeer informatieve site bestaan. Daar is bijvoorbeeld informatie te vinden over wat te doen bij dreigende kap. Ook het register van monumentale bomen, dat circa 10.000 items bevat, is veilig gesteld. In een tijd waarin de natuur er niet meer zo toe lijkt te doen hebben we een organisatie als de Bomenstichting hard nodig.

donderdag 17 november 2011

“Er komt geen massale bomenkap”

 
 
Bomen hebben vaak maar weinig ruimte meegekregen               
Gisteren heeft Groen Links Hengelo een persbericht verspreid, waarin de afdeling stelt dat er geen massale bomenkap komt. Fractieleider Wim Jager reageert (eindelijk!) op twee artikelen in TC Tubantia van vorige week, waarin melding werd gemaakt van het voornemen van de gemeente om 8000 bomen te kappen om zo te kunnen bezuinigen op groen. Die 8000 bomen, dat is niet waar, aldus Jager. Er zal wel wat gekapt worden, maar alleen de bomen die ziek zijn of die staan te verpieteren, omdat ze niet meer verder kunnen groeien. Die bomen zullen vervangen worden door gezonde exemplaren die daar geplant worden waar ze wel de ruimte hebben om tot volledige wasdom te komen. Dat zijn dan plekken die niet direct aan straten liggen, waardoor er minder onderhoud gepleegd hoeft te worden, en dat leidt tot besparingen. Er blijven in de gemeente Hengelo evenveel bomen als er nu zijn en de kwaliteit gaat omhoog, aldus Jager. Dat is een mooie belofte, waarbij we wel moeten bedenken dat nu al heel veel oudere bomen in onze stad zijn vervangen door jonge, een proces dat nog steeds doorgaat. 

Wat is er nu eigenlijk gebeurd? De SP wil dat Hengelo een sociaal gezicht behoudt, zo bleek tijdens de uitzending Onder Vuur van Radio Hengelo van 14 november. Daarom moet er o.a. op groen bezuinigd worden. Ambtenaren hebben vervolgens bedacht dat je kunt besparen op groenonderhoud als je het aantal bomen dat veel onderhoud nodig heeft, dat wil zeggen bomen langs straten, vermindert. Uit de losse pols is er toen een vermindering bedacht van 33.000 naar 25.000 bomen. En dat kwam begin oktober in de bezuinigingsstukken te staan. Vervolgens gingen de alarmbellen af. Blijkbaar was dat een verrassing voor Groen Links. Vreemd is dat de partij zo traag reageert op alle kritische signalen. Mijn eerste artikel over de voorgenomen kap van 8000 bomen dateert van 26 oktober. Tijdens de gecombineerde raadscommissievergadering van eind oktober hebben zowel de Natuur- en Milieuraad als ikzelf ingesproken, en de eerste heeft vervolgens haar bezorgdheid uitgesproken op een gemeenschappelijke  fractiespreekuur. Dat er iets aan zat te komen was toch wel duidelijk, dacht ik. Een snelle reactie van Groen Links had veel schade voor de partij kunnen voorkomen. Intussen houdt de Natuur- en Milieuraad, die binnenkort haar 40-jarig jubileum viert, de vinger aan de pols.

vrijdag 11 november 2011

Duurzaamheid en bomenkap


Gisteren presenteerde het Internationaal Energie Agentschap zijn jaarrapport, waarin gesteld wordt dat de wereldwijde energiebehoefte de komende 25 jaar met een derde zal stijgen. Ondanks een toename van hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht en windenergie zal het gebruik van fossiele brandstoffen dominant blijven en zelfs toenemen met 25% ten opzichte van het huidige niveau. Dat betekent dat ook de CO2-uitstoot zal blijven stijgen. Het IEA verwacht daardoor op de lange termijn een wereldwijde stijging van de gemiddelde temperatuur met 3,5 graden als er niet wordt ingegrepen. Omdat zoiets gepaard zal gaan met grote ontwrichting pleit het IEA voor een bindend klimaatverdrag, waarbij aan CO2-uitstoot een sereuze prijs komt te hangen, zo berichtte Trouw vandaag. In ons land bouwt Essent ondertussen met steun van de overheid gestaag door aan een grote nieuwe kolencentrale alsof er niets aan de hand is. En de regering heeft van het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km/h een speerpunt gemaakt. Wat vernieuwbare energie betreft raken we steeds verder achterop, zeker vergeleken met een modern land als Duitsland.

Als je zoals ons land veel fossiele energie produceert dan kun je nog proberen de vrijgekomen CO2 vast te leggen in de bodem of in bomen. Het vastleggen in lege gasvelden is echter afgeketst op verzet van omwonenden, en dat zou een reden te meer moeten zijn om bomen te planten, of in elk geval zo veel mogelijk te sparen. In plaats van duizenden bomen te kappen, zoals de gemeente Hengelo van plan is, zou het verstandiger zijn om er een paar duizend bij te planten. Maar ja, dat is natuurlijk geen bezuiniging. De financiële situatie van Hengelo is bepaald niet rooskleurig, iets wat deels te wijten is aan blunders in het verleden, zoals de geldverslindende en mislukte herinrichting van de binnenstad rond de eeuwwisseling, een kwestie die nog steeds veel emoties oproept. Wordt de geplande omvangrijke bomenkap de volgende blunder?

donderdag 10 november 2011

Gemeenteraad Hengelo akkoord met massale bomenkap


Een zwarte dag voor Hengelo? (archiefopname)                                   
Een meerderheid in de gemeenteraad van Hengelo ging gisteravond akkoord met de plannen om 8000 bomen te verwijderen om zo te kunnen bezuinigen op groenonderhoud. Het gaat om een kwart van het geregistreerde bomenbestand. Geregistreerde bomen zijn bomen langs straten en pleinen, waaraan in verband met verkeerstechnische en veiligheidseisen regelmatig onderhoud gepleegd moet worden. Volgens wethouder Janneke Oude Alink staan de 8000 te zieltogen door ruimtegebrek en worden ze vervangen door ander groen. En elders worden er nieuwe bomen voor in de plaats gezet. Dat was voor de coalitie van Groen Links, SP, PvdA, Burgerbelangen en D’66 voldoende om met deze bezuinigingsrichting in te stemmen. De waarschuwende woorden van Pro Hengelo: ‘hier komt narigheid van; er is nu al strijd over groen met de bewoners van de Hasseler Es, en dat zal zich uitbreiden’ werden in de wind geslagen. Het amendement van CDA en Pro Hengelo om bij de bezuiniging de bomen te ontzien werd dan ook verworpen met 12 tegen 19 stemmen. Wel werd een motie van SP en Groen Links aangenomen om met de uitwerking te wachten op de nota Groenbeleid, die over enkele maanden verwacht wordt. Dan kan een en ander in samenhang beoordeeld worden.* De wethouder deed de toezegging dat zowel de raad als de adviesorganen bij de uitwerking zullen worden betrokken.


Is dit een zwarte dag voor Hengelo? Daar lijkt het wel op, maar het kan natuurlijk werkelijk zo zijn dat elke vierde boom in Hengelo ziek, zwak en misselijk is, en dan is het misschien maar goed dat die gekapt en vervangen gaan worden. Ik vind het wel merkwaardig dat ik in de stad maar weinig van zulke bomen tegen kom. Af en toe zie ik wel eens een boom van matige of slechte kwaliteit, maar in het algemeen zien de bomen op de routes die ik rijd er nog goed uit. Waar, o waar staan die 8000 verpieterende en zieltogende bomen?


* De met algemene stemmen aangenomen motie draagt het college op om het te bereiken aantal geregistreerde bomen pas vast te stellen nadat in de nieuwe groennota 'kaders zijn vastgesteld welke bomen het betreft en hoe de vervanging van de boom door ander groen op die plaats geregeld wordt of is.'

woensdag 9 november 2011

Veel verzet tegen kap van 8000 Hengelose bomen


Nadat de Natuur- en Milieuraad Hengelo haar grote bezorgdheid over de bezuinigingsplannen van B&W om 8000 stadsbomen te kappen aan alle gemeenteraadsfracties had kenbaar gemaakt verscheen gisteren een informatief artikel in TC Tubantia, waarin wethouder Janneke Oude Alink van Groen Links uitlegde dat Hengelo er ‘netto’ niet op achteruit gaat wat het aantal bomen betreft. De gemeente heeft namelijk een compensatieplicht, wat inhoudt dat elders in de stad, zoals in het Weusthagpark, duizenden nieuwe bomen geplant gaan worden. Ze zei er niet bij dat dat veel geld gaat kosten. Nog afgezien van de kosten voor het kappen van 8000 bomen is met de aanplant van een gelijke hoeveelheid nieuwe bomen een flinke bak geld nodig. Dat lijkt in tegenspraak met de bezuinigingsoperatie op groen, maar het werkt als volgt. De gemeente haalt 8000 bomen weg langs de straten in de wijken en poot nieuwe in parken en bosplantsoenen, waar het noodzakelijk onderhoudsniveau veel lager ligt. De winst zit in dat veel lagere onderhoudsniveau, waardoor op termijn toch een grotere besparing wordt bereikt dan de investeringen die met de kap en herplant gepaard gaan.

Niets aan de hand dus? Wat de wethouder niet vermeldde is dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen. De herplant bestaat doorgaans uit boompjes van 6-7 cm dik, wat waarschijnlijk in geen verhouding staat tot wat er gaat verdwijnen. Veel mensen, zo blijkt ook uit reacties van lezers op de site van TC Tubantia, willen liever groen direct in hun naaste omgeving dan ergens ver weg. Dat heeft gewoon veel voordelen. Zo is het bv. een feit dat de prijzen van onroerend goed hoger liggen als er in de naaste omgeving veel groen is. Ook voelen mensen zich prettiger bij het zicht op groen. De wethouder wil laten onderzoeken of de bomen die verdwijnen vervangen kunnen worden door een ander type groen, zoals struiken. Maar struiken hebben ook regelmatig onderhoud nodig, tenzij het van die laagblijvende bodembedekkertjes zijn. Moet je het als buurt daar dan mee doen?

Gaat het er straks zo uitzien? (archiefopname)                              
De wethouder schermt ermee dat veel bomen staan te ‘verpieteren’, omdat ze niet voldoende ruimte hebben om te groeien. “Dan kun je ze beter weghalen en nieuwe planten op een betere plek, waar ze wel kunnen groeien.”  Blijkbaar is er decennialang door de gemeente zo weinig in bomen geïnvesteerd dat inmiddels 8000 bomen geen kant op kunnen door gebrek aan leefruimte, als het al zo is. Is kappen dan de enige oplossing? Je kunt toch ook de leefruimte vergroten? Veel bomen staan strak in steen ingesnoerd: doe daar eens iets aan!

Vanavond valt in de gemeenteraad een besluit over de radicale kapplannen. Gisteren bleek er in de raad veel weerstand te bestaan, zowel binnen de coalitie als bij de oppositie. Ook veel lezers van TC Tubantia reageerden op de site van de krant en de reacties logen er niet om: volkomen gestoord, meteen kappen dat college, gemeente kan beter de bijl in het ambtenarenapparaat zetten. De teneur van het overgrote deel van de reacties was er een van onbegrip, zowel over het plan als over het feit dat het verdedigt wordt door een wethouder van Groen Links. Wordt er soms een spelletje gespeeld met de wethouder? Waar is trouwens haar eigen visie?

dinsdag 8 november 2011

Bomen zijn roetfilters en verminderen luchtvervuilingHet radicale plan van de gemeente Hengelo om een kwart van de bomen langs straten en pleinen te kappen roept gelukkig verzet op. Verscheidene raadsfracties hebben zich voorgenomen om vanavond bij de behandeling van de bezuinigingsplannen in de gemeenteraad op dit punt moties of amendementen in te dienen. Hier gaat men niet in stilte aan voorbij en dat is maar goed ook, want daar zijn bomen te belangrijk voor.
 
 
Magnolia is een fraaie boom die veel NO2 uit de lucht haalt                                 
Bomen hebben esthetische waarden, ze zijn mooi door hun vorm, kleur of bloeiwijze, en natuurwaarden: ze brengen de natuur in de stad, o.a. door voedsel en beschutting te geven aan vogels, eekhoorns en andere dieren. Dat bomen daarnaast ook milieuwaarden hebben en bijdragen aan een goed leefmilieu is iets dat we ons pas laat zijn gaan realiseren. De kennis van de luchtreinigende werking van bomen is bepaald nog niet overal doorgedrongen, terwijl dit aspect steeds belangrijker wordt vanwege de luchtvervuiling en de klimaatverandering. TC Tubantia berichtte op 17-10-2011 in het artikel ‘Nederland meest vervuilde land Europa’ dat ons land wat luchtvervuiling betreft in de top 3 zit van alle 27 EU-landen. Daar blijft het niet bij, want recent onderzoek heeft uitgewezen dat roetfilters voor auto’s weliswaar het grovere fijnstof afvangen, maar niet het voor de gezondheid veel schadelijker ultrafijnstof. Dat gaat gewoon de lucht en onze longen in, met als resultaat een geschatte 18.000 voortijdige sterfgevallen ten gevolge van luchtverontreiniging per jaar, wat neerkomt op circa 12% van de jaarlijkse sterfte. Uit ander onderzoek is gebleken dat bomen juist uitstekende luchtreinigers zijn (‘Stadsbomen voor een goede luchtkwaliteit’, Bomennieuws lente 2006), hoewel er tussen de verschillende soorten grote verschillen bestaan. Sommige soorten, zoals groenblijvende naaldbomen, vangen veel fijnstof weg, terwijl bv. gewone acacia, kronkelwilg en magnolia vooral stikstofdioxide, een giftig uitlaatgas van auto’s, uit de lucht halen.
 
 
Hengelo heeft 50.000 gemotoriseerde voertuigen en wordt aan drie kanten door snelwegen omgeven. Vergeleken met andere steden als Deventer (69.000 bomen op 100.000 inwoners), en Utrecht (één boom per 2 inwoners) loopt Hengelo bepaald niet voorop met het aantal van 33.000 (geregistreerde) bomen op 80.000 inwoners. Daar komt nog bij dat de gemiddelde leeftijd van onze bomen ligt op 33 jaar, wat duidt op een verhoudingsgewijs jong bestand, dat nog weinig zoden aan de dijk zet. In 2015 gaan strengere EU-normen gelden om de gezondheidsschade door luchtvervuiling te verminderen. Ondertussen worden de snelwegen verbreed, gaat de maximumsnelheid omhoog en neemt het gemotoriseerde verkeer toe, en met dat alles ook de uitstoot. Is het dan verstandig om 25% van de bomen langs straten te verwijderen?

maandag 7 november 2011

8000 bomen kappen is kapitaalvernietiging


Veel eiken langs de Jan Gossaertstraat staan opgesloten in stoep en parkeerplaatsen
Het Hengelose plan om 8000 bomen langs straten te verwijderen om daarmee de kwaliteit van het groen te verhogen en tegelijkertijd op onderhoud te bezuinigen heeft nogal wat vragen opgeroepen, zowel bij de leden van natuurorganisaties als bij raadsleden. Wat voor effect heeft dit plan op het leefklimaat in de stad? Hoe komt men aan het getal van 8000 te verwijderen bomen? Speelt de behoefte aan parkeerplaatsen hierbij een rol? En hoe wordt kwaliteit omschreven?

De beoogde teruggang van 33.000 naar 25.000 bomen betreft alleen de geregistreerde bomen, en dat zijn bomen langs straten en pleinen, dus in de wijken. Bomen in bosplantsoen zijn niet geregistreerd en het schijnt de bedoeling te zijn dat bosplantsoen gebruikt wordt voor herplant. Daar hebben bomen alle ruimte om uit te groeien tot ‘kwaliteitsbomen’ die weinig onderhoud vergen.  Maar bomen in bosplantsoen zijn ook niet veilig, zo hebben we eerder dit jaar kunnen zien in de Hasseler Es. Is er eigenlijk wel ruimte voor al die herplant?

Bomen langs straten hebben vaak weinig groeiruimte meegekregen, zo is de redenering, waardoor ze in hun groei belemmerd worden en in een later stadium hogere onderhoudskosten vergen. Op de foto is goed te zien hoe bomen in de groenstrook aan de linkerkant goed ontwikkeld zijn, terwijl de bomen in de verharding duidelijk in groei zijn achtergebleven, hoewel ze even oud zijn. Daar staan ze ingesnoerd in een stenen ring van 60 cm doorsnede, waardoor ze over weinig regenwater kunnen beschikken. Geen wonder dat ze maar half zo snel groeien als aan de overkant. Maar daarmee zijn het nog niet meteen slechte bomen. Ze dragen bij aan een groene omgeving, ook al is dat minder dan de fors uitgegroeide exemplaren. Toch  zouden bomen in dit soort situaties op grote schaal gekapt kunnen gaan worden. Dat zou een aantasting zijn van het groene kapitaal van de stad. Het zou  kunnen betekenen dat hele straten en misschien wel buurten (vrijwel) zonder bomen komen te zitten. En wat is een straat of buurt zonder bomen?

woensdag 26 oktober 2011

Gaat Hengelo 8000 bomen kappen?


Een prachtige oude Oosterse plataan staat in Oldenzaal.                                  
Hengelo heeft helaas veel van haar oude bomen verloren.                                
Morgenavond vergaderen de gezamenlijke raadscommissies over de bezuinigingsvoorstellen die op 8 en 9 november in de gemeenteraad aan de orde komen. Ook op het onderhoud van de openbare ruimte zal de komende jaren bezuinigd moeten worden, en één van de voorstellen is om het aantal bomen in die openbare ruimte, nu 33.000, te verminderen tot 25.000. Deze afname wordt omschreven als een kwaliteitsverbetering. In het verleden zijn vaak bomen dicht op elkaar geplant, waardoor de kronen en wortels inmiddels in elkaar gegroeid zijn. Als je daar gaat uitdunnen, dan kunnen de resterende bomen zich beter ontwikkelen tot kwaliteitsbomen, zo is de achterliggende gedachte. Dat vergroot de duurzaamheid en verlaagt de kosten. De gerichtheid op kwantiteit moet verlegd worden naar kwaliteit.

Het is mooi dat de gemeente de kwaliteit van haar bomenbestand wil vergroten. Maar wat is kwaliteit? Gaat elke boom die scheef staat of waar wat takken uit gewaaid zijn voortaan voor de bijl? De vraag is of kwaliteitsverbetering  gepaard moet gaan met de kap van 25% van het bomenbestand. Wat betekent dat voor een stad die toch al weinig groen heeft? En waar is dat getal van 25.000 op gebaseerd? Kan het zijn dat een ordinaire bezuiniging op bomen in een jasje van kwaliteitsverbetering wordt gegoten?

Het lijkt nog heel veel, de huidige 33.000 bomen, en zelfs die 25.000 waar de gemeente op in zet. Hoe is het beeld elders? Amstelveen, min of meer vergelijkbaar met Hengelo, heeft er circa 30.000, maar die stad heeft de ambitie om de groenste stad van de Randstad te worden.  Utrecht is weliswaar veel groter dan Hengelo, maar heeft omgerekend naar 80.000 inwoners 40.000 bomen. Deventer, dit jaar uitverkoren tot groenste stad van Europa, heeft 69.000 bomen op 100.000 inwoners, dat is 55.000 op de Hengelose schaal. De nagestreefde 25.000 bomen steken er magertjes bij af. Daar komt nog bij dat 40% van de huidige 33.000 bomen jonger is dan 20 jaar. Het zijn vaak niet veel meer dan struiken op een stokje. En 85% is jonger dan 50 jaar. Bij bomen die een hoge ouderdom kunnen bereiken, zoals eiken, linden en taxus, is dan nog steeds sprake van een jonge boom. Hoge normen aanleggen kan betekenen dat 'kwaliteitsbomen' snel gekapt worden als er door bv. een storm takken uitwaaien. De verwachting is dat ten gevolge van de klimaatverandering aantal en kracht van stormen zal toenemen. Houden we in Hengelo nog wel oude bomen over? Er is al zoveel verdwenen…

dinsdag 18 oktober 2011

Vrouwen zijn koopwaar en wie doet er wat aan?


Duurzaamheid kent vele gezichten. Als we een duurzame samenleving willen, dan moeten we met ons allen bijvoorbeeld meer werk maken van de bestrijding van mensenhandel, de moderne vorm van slavernij. Toelaten dat mensen op grote schaal als slaaf te werk worden gesteld is immers zeer onduurzaam. Het ondermijnt ons morele besef en corrumpeert op den duur de samenleving.


  © 1992                                                   

De Europese Commissie van de EG heeft enkele jaren geleden 18 oktober uitgeroepen tot Dag tegen de mensenhandel, met de bedoeling om EG-landen aan te zetten tot meer actie tegen deze zeer ernstige, maar vaak onderschatte vorm van criminaliteit. In de aanloop van deze dag stonden vorige week de media boordevol artikelen over mensenhandel, vaak in relatie tot prostitutie. Met afgedwongen sex worden schatten verdiend, ook in ons land. Minimaal de helft van de in 2000  gelegaliseerde prostitutie berust op dwang, terwijl het toch de bedoeling was dat legalisatie een einde zou maken aan dit soort mensonterende praktijken. De straffen zijn onlangs verzwaard, maar de vraag is of dat helpt. De Nederlandse rechtsstaat laat vrouwenhandel gebeuren, valt te lezen in het pas verschenen boek Vrouwen te koop van Maria Genova. De pakkans is gering, er worden al te vaak lage straffen uitgedeeld en er heerst blindheid voor signalen van uitbuiting. Volgens de Amsterdamse PvdA-wethouder Lodewijk Asscher kijken we in ons land de andere kant op als het gaat om uitbuiting in de sexbranche. De gemiddelde burger heeft er geen last van, aldus een advocaat. Overigens bleek vorige maand uit onderzoek dat het slechts bij één op de tien mensen bekend is dat slavernij ook in ons land voorkomt. Er is nog heel veel onwetendheid.

Gelukkig wordt wel steeds meer over mensenhandel geschreven. Behalve het boek van Maria Genova is zojuist ook Slaven in de polder van Trouw-redacteuren Martijn Roessingh en Perdiep Ramasar uitgekomen, dat laat zien waarom de risico’s voor criminelen klein zijn gebleven en de winsten navenant groot. Wie de werkelijkheid niet zo dicht op de huid wil zitten kan uitwijken naar de uitstekende thriller Kluis 21 van de Zweedse schrijvers Anders Roslund en Börge Hellström. Het boek is met vaart geschreven en maakt heel duidelijk waarom mensenhandel zelfs in een land als Zweden, waar prostitutie sinds 1999 verboden is, erg moeilijk te bestrijden is. Wie niet zo’n lezer is kan uitwijken naar de film Trade, die zich afspeelt in Mexico en de VS. Zoals de naam al aangeeft laat Trade zien hoe vrouwen en meisjes tot handelswaar worden gemaakt. Een trailer van de film is hier te zien.
Vanaf 19-1-2012 ligt De fatale fuik in de winkel, een boek van rechercheur Henk Werson, specialist bestrijding mensenhandel.

Update 22-12-2012: De straffen voor mensenhandel gaan omhoog van maximaal 8 naar 12 jaar, en zelfs naar 30 jaar als er door mensenhandel iemand sterft. Ook praktijken van loverboys vallen onder de noemer van mensenhandel. Dit wetsvoorstel kwam gisteren als hamerstuk door de Tweede Kamer, wat betekent dat alle partijen hier achter staan. Bron: Trouw 22-12.


donderdag 13 oktober 2011

Onverwoestbaar optimisme over vliegveld Twente


In het artikel “How unrealistic optimism is maintained in the face of reality” (Hoe onrealistisch optimisme bestand is tegen confrontatie met de werkelijkheid) beschreven wetenschappers in Nature Neuroscience onlangs een experiment waarbij selectieve blindheid aan het licht kwam. Proefpersonen die met meevallers werden geconfronteerd bleken een verhoogde doorbloeding voorin het brein te vertonen, in hersengebieden waar we fouten verwerken. Tegenvallers verlaagden de activiteit juist. Dit verschil was het opvallendst bij proefpersonen die van tevoren hadden aangegeven dat ze optimistisch waren ingesteld. Kennelijk zijn onze hersenen in principe zo afgesteld dat we het leven vooral van de zonnige kant bekijken. Zo’n roze bril heeft zo zijn voordelen, want het houdt de motivatie op peil, en het vermindert spanning en angst. Dat heeft evolutionaire voordelen. Aan de andere kant kleven er ook gevaren aan als je denkt dat je alles aankunt. Zelfoverschatting en onrealistisch optimisme kunnen je aan de rand van de afgrond brengen, en erger.

Het Sterrebos pal ten oosten van Hengelo ligt precies onder de toekomstige       
aanvliegroute                                                                                                  
‘Enschede blijft positief’, kopte TC Tubantia van vandaag bij enkele artikelen over de luchthaven, die bij elkaar bijna weer eens 3 pagina’s vulden, naar aanleiding van een vergadering van een raadscommissie over de voortgang van de gebiedsontwikkeling en over de resultaten van een nieuw onderzoek. De voorstanders van de heropening van het vliegveld, de coalitiefracties van PvdA, CDA, VVD en Burgerbelangen, zijn tevreden, en dat verbaast mij gezien het voorgaande helemaal niet. Volgens verantwoordelijk wethouder Marijke van Hees zal er geen overheidsgeld in de exploitatie van de luchthaven worden gestoken. Het is nog niet eens zo lang geleden dat Twentse gemeenten, Enschede incluis, de knip trokken om de onrendabele passagiersvluchten vanaf het vliegveld overeind te houden, en ik vraag me dan ook af wat haar belofte waard is. Als na opening van het vliegveld, naar verwachting in 2013, de uitbater niet uit de rode cijfers komt, dan houd ik er rekening mee dat er toch gemeenschapsgeld in de exploitatie wordt gestopt. Hoewel het natuurlijk ook mogelijk is dat de exploitant op andere manieren tegemoet gekomen wordt: meer toegestane vliegbewegingen, nachtvluchten en ook vliegen in het weekend. Versoepeling van de voorwaarden, daar zal het mee beginnen. Maar eerst zal de gemeenteraad in november een beslissing moeten nemen over het advies om de historische kosten maar af te schrijven, omdat het irreëel is te verwachten dat die ooit nog terugverdiend worden. Zeg maar dag met het handje tegen 6,4 miljoen!

dinsdag 11 oktober 2011

Luchthaven Twente vóór herstart al op miljoenenverlies


Dit reeënbosje bij de Sniedersveldweg maakt deel uit van het geplande               
parkeerterrein voor de luchthaven Twente                                                       
Nieuw onderzoek in opdracht van Area Development Twente (ADT) heeft kort geleden aan het licht gebracht dat het onrealistisch is te denken dat in het verleden gemaakte kosten voor de herstart van de in 2007 gesloten Luchthaven Twente ter grootte van bijna 13 miljoen nog terugverdiend kunnen worden. De verwachting is dat dit bedrag nog verhoogd moet worden met verliezen die voort zullen vloeien uit de financiële crisis en problemen op de vastgoedmarkt. Onderzoeksbureau AT Osborne adviseert de betrokken overheden, de gemeente Enschede en provincie Overijssel, om de verliezen maar te nemen, omdat een sluitende grondexploitatie er niet in zit. De Enschedese gemeenteraad vergadert morgenavond niet alleen over de aanbesteding van de luchthaven, maar ook over het voorstel van B&W om de helft van de historische verliezen op zich te nemen. ADT heeft afgelopen zomer alternatieven opgesteld, waarbij het meest vergaande inhield het afblazen van alle ontwikkelingen, inclusief de luchthaven zelf. Dat wordt gezien als een niet reeële, louter theoretische optie. Toch is het goed om hier bij stil te staan.

In TC Tubantia van 29-9-2011 konden we lezen dat de concessievergoeding die een marktpartij voor het gebruik van de luchthaven dient te betalen minimaal een half miljoen bedraagt, maar dat dit bedrag pas ‘vanaf een bepaald moment’ in rekening wordt gebracht. Volgens Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente (VOLT) kan dat moment 8 jaar op zich laten wachten en betreft het hier ongeoorloofde staatssteun, omdat de kosten voor deze gratis periode ten laste komen van de overheid, die al eerder had toegezegd om 16 miljoen te investeren in vernieuwing van de luchthaven. Alles bij elkaar opgeteld hebben we het dan al gauw over enkele tientallen miljoenen aan gemeenschapsgeld. En dan is het nog de vraag welke kosten daar nog bij komen als de luchthaven er eenmaal is. Als het niet goed gaat, dan moeten we er rekening mee houden dat het daar niet bij blijft. De overheid zal blijven bijspringen, zoals in het verleden ook zo vaak gebeurd is, tot het moment dat het echt niet meer kan. Gunstig zijn de vooruitzichten bepaald niet: de belastingbetaler zal gaan opdraaien voor steun aan rammelende banken en zwakke eurolanden, waarbij de vraag is hoeveel daarvan we nog eens terugzien. Dat geld kan zeker niet uitgegeven worden aan vliegreisjes.

‘Met twintig passagiers al een drukke dag’ kopte Trouw van 4 oktober boven een beschrijving van een geflopte Spaanse luchthaven bij Ciudad Real, een stad bijna even groot als Hengelo, op 200 km van Madrid. In 2002 werd besloten tot de bouw van dit eerste internationale particuliere vliegveld van Spanje. Het zou het drukke vliegveld van Madrid (50 miljoen passagiers in 2010) gaan ontlasten en het zag er dan ook veelbelovend uit. Met de hoge snelheidstrein zou je in iets meer dan drie kwartier in het centrum van de hoofdstad staan. In 2008 ging het vliegveld open. Twee dagen per week landt er een vliegtuig: een van en naar Barcelona en een van en naar Mallorca, hoewel die laatste bestemming eind deze maand geschrapt wordt. De lijn is niet rendabel. Het vliegveld dreigt een ‘spookvliegveld’ te worden, zoals er wel meer zijn in Spanje. Het staat inmiddels onder curatele en er wordt gepraat met schuldeisers. Hoewel drie kwart van de Spaanse publieke luchthavens onrendabel is, hebben politici in tal van steden en regio’s de bouw van nieuwe vliegvelden aangekondigd. Ze worden daarin gesteund door de staatssecretaris van transport Isaías Tábos, die vindt dat er te weinig vliegvelden zijn. “Frankrijk en Duitsland hebben er veel meer.”

Zullen ze het ooit leren? Zullen wij het ooit leren?

donderdag 29 september 2011

Heksenboter


In mijn tuin vond ik onlangs de opvallend gele Heksenboter en wel op de stam van een spar die ik een jaar of vier geleden heb omgezaagd. Heksenboter behoort tot de echte slijmzwammen. Deze groep levende wezens hoort eigenlijk nergens bij. Het zijn planten, noch dieren, en evenmin zijn het schimmels of bacteriën. Slijmzwammen ontstaan uit microscopisch kleine eencelligen, die voortkomen uit sporen die met elkaar versmelten, en waaruit op een gegeven moment een rondkruipende kolonie ontstaat, die zich langzaam verplaatst op zoek naar bacteriën en schimmels, waar het cellencomplex van leeft. Bijzonder is dat de eencelligen die deel uitmaken van de kolonie geen eigen celwanden bezitten. Rond de kolonie ontstaat een membraam, dat beschouwd zou kunnen worden als een celwand voor de hele kolonie, en die een enorme in elkaar gevloeide massa van celmateriaal omsluit. Het ziet eruit als een klodder slijm en kan zich gedragen als een gigantische amoebe, maar wel met ontzettend veel celkernen. Tenslotte verhardt en verkleurt de buitenkant, waar zich dan sporen gaan vormen, en dan begint de cyclus opnieuw. Het hoeft niet bestreden te worden en verdwijnt uiteindelijk vanzelf.

Heksenboter groeit vaak op dood hout en ook wel op vergane plantenresten, waar veel bacteriën in voorkomen. Het komt algemeen voor in vochtige bossen, maar kan ook gedijen in de stad, als er dood hout voorhanden is. Het organisme neemt veel kalk en metalen op. Zo bleek uit Duits onderzoek dat het maar liefst 240 keer meer zink bevat dan de omgeving. Het heeft ook een bepaalde mate van intelligentie: in een doolhof kan het de kortste weg naar een voedselbron vinden.
Vroeger werd Heksenboter gebruikt om gele kleurstof te maken. De naam komt voort uit onbegrip voor deze vreemde levensvorm en helpt ons in herinnering houden dat ooit tienduizenden mensen, meest vrouwen, als heks gebrandmerkt werden en op de brandstapel belandden, uit onbegrip voor een afwijkende levenswijze.